Fonaments de la proposta

El present projecte tracta d’abordar la complexa tasca educativa partint dels flancs afectius i de l’experiència vivencial, de manera que proposa mecanismes inversos als que solen ser habituals en la pràctica acadèmica clàssica. L’activitat, el joc, la simulació, la implicació fins i tot física en la modelització dels processos, són recursos utilitzats a bastament com a suport del diàleg amb la realitat. Desencadenarem l’acció i l’emoció perquè l’experiència sigui la nostra mestra. Després caldrà raonar i discutir, relacionar i dubtar.

Tot i que la concepció global d’aquesta guia respon a una idea força innovadora en el nostre país, els seus autors han estudiat diverses fonts per mirar de rendibilitzar estratègies ja provades. Alguns projectes educatius àmpliament aplicats a diversos països (Projecte Wild, Projecte Learning Tree, Projecte Wet, Ensemble récupérons notre planète, Jugando a entender el mundo, etc.), que coincideixen en el fet de partir de l’activitat per desencadenar el procés d’aprenentatge, han resultat especialment útils com a model i com a referència metodològica.

El disseny i la realització de les activitats és original dels autors en la majoria de les propostes. En els casos concrets en què l’activitat s’ha desenvolupat a partir d’idees d’altres autors, se’n cita explícitament la font.

En referència a la selecció temàtica, les propostes presentades són el resultat d’un llarg procés. A fi de fabricar un producte ben documentat, rigorós i adaptat a les necessitats ambientals i culturals de la nostra societat, es va creure necessari començar per una acurada recerca de bibliografia. El resultat van ser prop de 400 obres fitxades d’on es van extreure al voltant de 350 paraules clau, les quals, ordenades i classificades, van constituir un dels pilars bàsics per al contingut conceptual de la guia. L’altre pilar el va proporcionar la relació dels problemes ambientals esmentats en aquella bibliografia i un treball posterior de selecció d’aquells en la resolució dels quals ens sembla que l’educació pot fer aportacions significatives.

Els objectius i les activitats s’han seqüenciat començant per aquelles activitats que permeten apreciar els elements quotidians i progressivament potenciar i instrumentar la capacitat d’avaluar i de reajustar les accions de manera autònoma. Cada activitat s’orienta específicament a afermar un o més dels cinc aspectes següents:

  • afavorir l’apreciació de les coses conegudes/ desconegudes
  • dominar destreses i habilitats
  • estimular el desenvolupament de criteris per definir prioritats
  • establir estratègies adequades d’avaluació de les accions
  • fomentar mecanismes per ajustar les accions inadequades.

Les activitats que es presenten van ser experimentades inicialment (1995) en un programa d’avaluació dissenyat i tutelat pel Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona que va implicar uns 1.800 nois i noies de centres escolars i esplais, en zones rurals i urbanes. Durant el curs 1996-1997, en el marc de l’institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona s’ha organitzat un nou període d’experimentació real protagonitzat per més de 100 mestres de diferents nivells que han incorporat algunes activitats a la seva programació i han generat 150 fulls de valoració. Tot aquest procés ha permès millorar la guia en diversos aspectes i tots els participants són en certa manera coautors d:aquesta edició. Tanmateix, la guia resta oberta a les aportacions dels nous usuaris i usuàries que a través del full de valoració que s’inclou vulguin contribuir a la millora de futures edicions.